Západočeská pobočka

Realiazční tým pro zatmění Slunce 99


Členové realizačního týmu Sídlo realizačního týmu
Honzík Lumír - prezident RT
Halíř Karel
Jíra Josef
Kučera Jan
Rottenborn Michal
Řehoř Michal
Zíbar Martin
Hvězdárna v Rokycanech
Voldušská 721
337 01 Rokycany
tel.: +420 371 722 622
e-mail: halir(at)hvr.cz

Činnost Realizačního týmu

Realizační tým (RT) byl sestaven na konci roku 1995. Tvoří jej sedm členů Zpč. pobočky ČAS, ale v určitých obdobích s RT velmi těsně pracuje řada dalších členů i nečlenů Zpč. pobočky ČAS. Hlavním úkolem RT bylo připravit a organizačně zajistit expedici za úplným zatměním Slunce v  roce 1999 a zabezpečit následné zpracování výsledků.

Prvním úkolem RT bylo zjistit počet zájemců o expedici a jejich představy o pozorovací akci. Na základě konsultací se zájemci o expedici a došlých přihlášek připravil RT harmonogram příprav a jistou ideu expedice. V počátečním období bylo zapotřebí navrhnout, nastudovat a zpracovat pozorovací experimenty. Jakmile došlo k projednání a schválení alespoň části navržených pozorovacích experimentů, bylo zapotřebí sehnat, popřípadě vyrobit pozorovací a záznamovou techniku. To nebylo úplně jednoduché, protože bylo zapotřebí zajistit několik stejných typů objektivů, filtrů apod. V  tomto období se členové RT snažili získat maximum různých informací: odborné zkušenosti od jiných pozorovacích skupin, informace o předpokládané meteorologické situaci, informace o  situaci a předpisech v zemích, kam měli odjet jednotlivé pozorovací skupiny. Zároveň byl projednán předběžný návrh finančního krytí celé akce, včetně návštěvy poměrně velkého množství potencionálních sponzorů.

V dalším období RT vytipoval možná pozorovací stanoviště a vedoucí jednotlivých pozorovacích skupin. Vzápětí došlo k vytvoření samostatných pozorovacích skupin. Tímto okamžikem přešla část úkolů na jednotlivé skupiny a jejich vedoucí. RT hledal možnosti, jak zajistit dopravu lidí a pozorovací techniky, ubytování, stravování, spojení apod.

Poté se RT začal potýkat s dalším úkolem, který zabral poměrně hodně času. Jednalo se o vydání publikace o úplném zatmění Slunce pro širokou veřejnost, na které s námi spolupracovali i některé další složky ČASu. Muselo se zajistit spoustu maličkostí, počínaje napsáním jednotlivých kapitol, návrhem obrázků, obálky, kontrolou textu, odbornými korekturami a konče finančním zajištěním publikace, výtiskem asi 8500 ks a následným prodejem. Protože publikace byla záhy rozprodána, museli členové RT zajistit dotisk publikace a prodej dalších asi 8000 ks. Nad stanovený plán byla dokončena druhá publikace, určená spíše pro astronomy - amatéry. Tato publikace měla odbornější charakter.

S blížícím se termínem úplného zatmění Slunce se snažili členové RT zajistit i propagaci celé akce. Proběhlo několik přednášek na hvězdárně, školách, Stanici mladých techniků, byly uskutečněny rozhovory pro tisk a rozhlas. Součástí byl i prodej publikace.

RT uskutečnil i pohovory s jednotlivými pozorovacími skupinami, při kterých zjišťoval stav příprav a snažil se odstranit nedostatky. Pro jednotlivé skupiny vydal i podrobný metodický materiál, včetně popisu pozorovacích experimentů. Poslední akcí před vlastní expedicí bylo setkání účastníků, při kterém byl kladen důraz na úplnost pozorovací techniky a na vysvětlení všech případných nejasností. Po této schůzce přešla rozhodovací pravomoc plně na vedoucí jednotlivých pozorovacích skupin. RT měl v období před a během expedice pouze značně omezené rozhodovací možnosti.

Po návratu z úplného zatmění Slunce měl RT úkol zajistit napozorovaný materiál, nechat jej vyvolat a následně zpracovat a roztřídit. Dalším úkolem RT je zpracované výsledky vhodnou formou postupně publikovat.

Činnost RT postupně spěje ke svému konci. Jakmile splní své hlavní poslání, bude rozpuštěn. Případné zbývající úkoly převezmou členové výboru Západočeské pobočky ČAS.

Autor článku: kolektiv autorů
Aktualizace: 9. 10. 2007

© 2006-2020 Západočeská pobočka České astronomické společnosti