Západočeská pobočka

Konference „Premonstráti v Plzni“

Kniha
Návrh boxu pětisvazkové publikace Premonstráti v Plzni, Česká technika - nakladatelství ČVUT

Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s dalšími partnery vás srdečně zvou na odbornou konferenci „Premonstráti v Plzni“, která se koná v pátek 22. 3. 2024 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni. Tato konference je pořádána u příležitosti vydání pětisvazkové monografie "Premonstráti v Plzni", jejímiž autory jsou prof. Martina Bečvářová a doc. Jindřich Bečvář.

V rámci odborné konference nám autoři tohoto výjimečného literárního díla podrobně představí výsledky své badatelské činnosti, kterou detailně popsali ve své pětisvazkové monografii "Premonstráti v Plzni" (formátu B5, obsahující 1 576 stran). Tato monografie se zaměřuje na širší kulturně-historické souvislosti a analyzuje podíl tepelských premonstrátů na vzniku, rozvoji a proměnách plzeňského gymnázia (1776 až 1922) a plzeňského Filozofického ústavu (1804 až 1848).

Publikace přibližuje úsilí premonstrátského řádu při vytváření těchto významných škol, které se vyznačovaly moderními výukovými metodami, kvalitním odborným zázemím a všestranným vybavením. Hlavní pozornost je věnována pestrým životním osudům, rozsáhlému odbornému dílu a širokému vlasteneckému působení Josefa Vojtěcha Sedláčka (1785–1836) a Josefa Františka Smetany (1801–1861), kanovníků premonstrátského kláštera v Teplé. Tito významní pedagogové a osobnosti první poloviny 19. století se výrazně zasloužili o rozvoj českého jazyka, kultury, vzdělanosti a všeobecné osvěty v Plzni a jejím širokém okolí. Monografie podrobně mapuje dosud nedoceněnou a přehlíženou roli tepelských premonstrátů a plzeňských škol v rozvoji výuky matematiky a přírodních věd v našich zemích v první polovině 19. století.

Česká technika – nakladatelství ČVUT zaslouží uznání za to, že umožnila vydání této výjimečné knihy, která obohacuje naše chápání minulosti a kulturního dědictví. "Premonstráti v Plzni" je tak nejen knihou, ale skutečným literárním pokladem, který nám přináší hluboký vhled do minulosti s precizním historickým pohledem a uměleckým zpracováním.

Jednou z klíčových postav knihy "Premonstráti v Plzni" je Josef František Smetana (1801–1861), jehož sochu v nadživotní velikosti můžeme obdivovat ve Smetanových sadech, přímo naproti Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Tento významný člen premonstrátského řádu, starší bratranec Bedřicha Smetany, sehrál klíčovou roli v jeho vzdělání. Díky podpoře ze strany Josefa Františka Smetany dokázal Bedřich Smetana úspěšně dokončit opakovaná studia na gymnáziu právě v Plzni. Otevřenou otázkou zůstává, jak by se osud Bedřicha Smetany vyvíjel, pokud by neměl takovou oporu ve svém o 22 let starším bratranci.

Pro astronomickou společnost je přínos Josefa Františka Smetany nezastupitelný. Jako autor první česky psané „učebnice" o astronomii s názvem „Základowé hwězdoslowj, čili astronomie“, vydané v Plzni v roce 1837, se zapsal do dějin naší vědy. Tato významná obrozenecká osobnost Plzně a rodák ze Svinišťan u České Skalice se do Plzně dostal jako člen premonstrátského řádu z Teplé. Péčí premonstrátů byl v Plzni založen filozofický ústav a Smetana byl jedním z jeho profesorů věnující se především výuce přírodních věd. Spolupracoval se svým starším kolegou, matematikem Josefem Vojtěchem Sedláčkem, prosazoval výuku v českém jazyce, byl aktivní v obrozeneckých spolcích, založil noviny "Posel ode Mže" a byl předsedou plzeňské části Lípy Slovanské. Smetana byl rovněž autorem česky psaných učebnic silozpytu (fyziky), dějepisu a astronomie. Napsal mnoho básní, založil a ze svých prostředků vybavil českou knihovnu pro studenty ústavu i veřejnost a pořádal nedělní přednášky pro učně, tovaryše a mistry.Program konference „Premonstráti v Plzni“
Datum: pátek 22. 3. 2024 v Plzni
Pořádá: Západočeská pobočka České astronomické společnosti
Harmonogram: 12:00 položení květin u hrobu Josefa Františka Smetany a Josefa Vojtěcha Sedláčka na Mikulášském hřbitově v Plzni
14:45 začátek prezence v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni
15:00 zahájení konference proslovem pozvaných hostů
15:15 prezentace výsledků badatelské práce doc. Jindřicha Bečváře a prof. Martiny Bečvářové doplněné hudebním vystoupením studentů Klavírního oddělení Konzervatoře Plzeň
16:15 básnická tvorba Josefa Františka Smetany a Josefa Vojtěcha Sedláčka
16:30 představení knihy Premonstráti v Plzni (kniha je součástí konferenčních materiálů, proto je nutné se přihlásit)
16:45 ukončení konference
18:00 neformální večer v Restauraci 12

Na konferenci je nutná registrace: kof.zcu.cz/ak/smetana/2024/


První svazek monografie Premonstráti v Plzni
Foto: Česká technika - nakladatelství ČVUT
První svazek monografie Premonstráti v Plzni poskytuje široký kulturně historický kontext k následujícím dvěma svazkům. Popisuje téměř zapomenutou a často neprávem přehlíženou roli tepelských premonstrátů a jimi vedených plzeňských škol v rozvoji obecné vzdělanosti v našich zemích v první polovině 19. století. Zdůrazňuje zejména jejich přínos pro výuku matematiky a přírodních věd. Nejprve stručně líčí historii premonstrátského řádu a vývoj premonstrátské kanonie kláštera v Teplé. Poté připomíná hlavní etapy českého národního obrození, přínos jeho nejvýznamnějších aktérů, pozvednutí českého jazyka, zrod nové české literatury, krásné i odborné, a utváření českého národa. Rekapituluje hlavní školské reformy, které probíhaly od poloviny 18. století do poloviny 19. století, a ukazuje, jak zásadním způsobem ovlivnily vzdělanost českého národa.

Dalším, zcela zásadním tématem prvního svazku je obsáhlá studie o vzniku, vývoji a proměnách plzeňského gymnázia (1776 až 1922) a Filozofického ústavu (1804 až 1848), která byla sepsána na základě podrobného studia archivních pramenů. Ukazuje všestranné organizační, odborné a pedagogické aktivity tepelských premonstrátů, jejich obdivuhodné úsilí při budování kvalitních škol, jejich překvapivě moderní vztah k výuce matematiky, fyziky, astronomie i ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů. Přibližuje genius loci Plzně a kláštera v Teplé a jejich mimořádný význam ve vývoji vzdělávání, vzdělanosti a šíření osvěty v Plzni a jejím okolí.

M. Bečvářová, J. Bečvář: Premonstráti v Plzni. Díl I. Historický kontext, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2024, 294 stran, ISBN 978-80-01-07201-1.

Druhý svazek monografie Premonstráti v Plzni
Druhý svazek monografie Premonstráti v Plzni je věnován osobnosti Josefa Vojtěcha Sedláčka (1785–1836), který byl v první třetině 19. století významnou osobností královského města Plzně a širokého okolí. V širokých kulturně historických souvislostech představuje jeho pestré životní osudy, odborné, pedagogické, vzdělávací i osvětové aktivity. Sepsán byl na základě intenzivního bádání v archivech a knihovnách u nás i v zahraničí. Josef Vojtěch Sedláček byl římsko-katolickým duchovním, premonstrátem, členem kanonie kláštera v Teplé (jméno Josef je křestní, jméno Vojtěch je řádové) uznávaným a oblíbeným profesorem plzeňského Filozofického ústavu. Vyučoval matematiku, řečtinu a nepovinný český jazyk. Po šesti letech pedagogického působení v Plzni se stal aktivním českým buditelem. Je autorem českých učebnic matematiky a fyziky, vzdělávacích a popularizačních článků, oslavných básní a od sepsaných v klasicistním duchu. Zasloužil se o rozvoj českého divadla v Plzni, přispěl ke vzniku a rozvoji českých čtenářských společností ve Spáleném Poříčí a Radnici, k založení první české triviální školy v Plzni a první české mimopražské mateřské školky. Patřil k horlivým podporovatelům Národního muzea a všech českých obrozeneckých aktivit. Stýkal se s vysokou českou i zahraniční šlechtou, kterou se snažil získat pro „českou věc“. Za své aktivní pedagogické působení, ale i loajalitu k rakouskému panovnickému domu a k rakouské monarchii, získal několik významných ocenění. Mnohými pražskými představiteli českého kulturního světa byl pro svou loajalitu kritizován a zesměšňován. Sedláčkovy všestranné aktivity však byly úspěšné, sehrály mimořádně důležitou úlohu v šíření českého jazyka, kultury, vzdělanosti a vědy, a to nejen na Plzeňsku.

M. Bečvářová, J. Bečvář: Premonstráti v Plzni. Díl II. Josef Vojtěch Sedláček, loajální vlastenec, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2024, 456 stran, ISBN 978-80-01-07202-8.
Foto: Česká technika - nakladatelství ČVUT


Třetí svazek monografie Premonstráti v Plzni
Foto: eská technika - nakladatelství ČVUT
Třetí svazek monografie Premonstráti v Plzni je věnován osobnosti Josefa Františka Smetany (1801–1861), který byl ve druhé třetině 19. století významnou, obdivovanou i zatracovanou osobností královského města Plzně. V širokých kulturně historických souvislostech představuje jeho bohaté, ale komplikované životní osudy, odborné, pedagogické, vzdělávací i osvětové aktivity. Sepsán byl na základě intenzivního bádání v archivech a knihovnách u nás i v zahraničí.

Smetana byl římsko-katolickým duchovním, premonstrátem, členem kanonie kláštera v Teplé (jméno Josef bylo jeho řádovým jménem), milovaným a ctěným profesorem plzeňského Filozofického ústavu, později gymnázia. Vyučoval fyziku, přírodovědu a nepovinný český jazyk. Byl přírodovědcem, historikem, básníkem, vlastencem, aktivním účastníkem revolučního dění roku 1848 a rebelem, který volal po svobodě, sociální spravedlnosti a lepší budoucnosti, který kritizoval jak rakouskou monarchii, tak církev. Je autorem českých učebnic světové historie, astronomie a fyziky, vzdělávacích a popularizačních článků, kritických statí i politických textů. Většina jeho básní kritizuje společenskopolitické poměry v rakouské monarchii. Jen několik nezávadných mohlo být otištěno za jeho života a jen malá část byla zveřejněna počátkem 20. století, většina zůstala v rukopisech.

Smetana se v Plzni zasloužil o rozvoj českého divadla, českého jazyka a kultury. Pokoušel se založit čtenářský spolek, veřejnou knihovnu a průmyslovou školu, nenašel však pro tyto aktivity dostatečné porozumění. Pražskými vlastenci byl obdivován a ctěn pro své buditelské působení, odbornou práci, pro své odvážné vystupování koncem čtyřicátých let a vzdorování policejní šikaně v padesátých letech. Obdivován byl i jeho statečný boj se slepotou v posledním desetiletí života. Smetanovy všestranné vlastenecké aktivity sloužily jako katalyzátor při šíření českého jazyka, kultury, vzdělanosti a vědy nejen na Plzeňsku, ale i v celé zemi.

M. Bečvářová, J. Bečvář: Premonstráti v Plzni. Díl III. Josef František Smetana, vlastenec a rebel, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2024, 446 stran, ISBN 978-80-01-07203-5.

Čtvrtý svazek monografie Premonstráti v Plzni
Čtvrtý svazek monografie Premonstráti v Plzni předchozí tři svazky doplňuje. Obsahuje rozsáhlou barevnou obrazovou přílohu, která přináší reprodukce starých pohlednic, rytin, fotografií, obrazů, rukopisů, titulních listů Sedláčkových a Smetanových knih, ukázek z jejich učebnic atd., ale i současné fotografie. Přibližuje a dokresluje studovanou problematiku z dalších úhlů pohledu.

M. Bečvářová, J. Bečvář: Premonstráti v Plzni. Díl IV. Obrazové přílohy, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2024, 184 stran, ISBN 978-80-01-07204-2.
Foto: Česká technika - nakladatelství ČVUT

Pátý svazek monografie Premonstráti v Plzni
Foto: Česká technika - nakladatelství ČVUT
Pátý svazek monografie Premonstráti v Plzni doplňuje, stejně jako svazek čtvrtý, první tři svazky. Obsahuje rozsáhlé, částečně komentované faktografické přílohy: seznam Sedláčkových a Smetanových publikací, rukopisů a dochované korespondence a seznam Smetanových básní.

Následuje bohatý seznam použité literatury a archivních pramenů a rejstřík ke všem pěti svazkům. Tyto přílohy se mohou stát odrazovým můstkem a inspiračním zdrojem pro další badatele.

M. Bečvářová, J. Bečvář: Premonstráti v Plzni. Díl V. Bibliografie, prameny, rejstřík, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2024, 196 stran, ISBN 978-80-01-07205-9.


Zdroje a doporučené odkazy:

[1] Fotografie z předchozího ročníku 2017
[2] Životní příběh autora první česky psané učebnice o astronomii J. F. Smetany
[3] Reportáž na ZAK TV (v čase 9:30)
[4] J. F. Smetana na wikipedii

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 7. 3. 2024

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti