Západočeská pobočka

Metody pozorování

Pozorování zákrytů hvězd planetkami je nenáročnou pozorovatelskou prací, která neklade mimořádně vysoké nároky na přístrojové vybavení ani čas. To z nich dělá ideální program pro astronomy amatéry a hvězdárny zaměřené na popularizaci astronomie.

Na druhé straně pro dosažení úspěchu je nezbytné se této aktivitě věnovat systematicky. Jako v každé podobné činnosti i zde se úspěch dostavuje až časem po získání řady zkušeností a v mnoha případech hraje roli i štěstí, například v podobě příznivého počasí či vhodné dráhy stopy stínu (prakticky náhodné) po zemském povrchu. Základem je ovšem zvládnutí metodiky pozorování.

Jak tedy pozorovat zákryty hvězd planetkami. Prakticky vždy je rozhodující jasnost zakrývané hvězdy. Pokud máme k dispozici teleskop, kterým lze spatřit onu hvězdu bez obtíží, je z poloviny vyhráno. Je samozřejmostí, že dalekohled by měl být umístěn na paralaktické montáži (pokud možno s pohonem), nebo se musí jednat o přístroj s širokým zorným polem. Důvodem je ta drobnost, abychom udržení hvězdy v zorném poli museli věnovat co nejmenší pozornost, což by jinak v některých případech mohlo být na úkor soustředění při jejím sledování a zaznamenání změny jasnosti, tudíž celého výsledku pozorování. Z téhož důvodu je také žádoucí, aby pozorovatel měl možnost co nejpohodlnějšího posazení u okuláru dalekohledu. Je nutno si uvědomit, že k úspěchu vede pouze mnohaminutové pečlivé nepřetržité sledování cílové hvězdy. Při výšce hvězdy nad obzorem vyšší než 40° je vhodné mít k dispozici okulárový hranol atp.

V každém případě je také vhodné používat co nejširší okulár, aby v zorném poli nebyla pouze osamocená zakrývaná hvězda, ale i další stálice, které nám pomohou coby srovnávací hvězdy při malých změnách jasnosti.


K minimálním pozorovatelským dovednostem, které je třeba zvládnou patří:
 • schopnost orientovat se na noční obloze a s užitím hvězdné mapy dokázat vyhledat konkrétní hvězdu
 • při užití dalekohledu na paralaktické montáži v polních podmínkách (při expedici) schopnost jejího správného ustavení
Ve vašem vybavení při vizuálním pozorování nesmí chybět tyto základní věci:
 • dostatečně mohutný dalekohled pro spolehlivé sledování zakrývané hvězdy na pevné (pokud možno paralaktické) montáži
 • veškeré příslušenství k dalekohledu (okuláry, hledáček, …..)
 • příslušná hvězdná mapa mapa pro vyhledání zakrývané hvězdy
 • baterka s červeným neoslňujícím světlem
 • digitální stopky (s větším počtem pamětí), které lze připojit (spouštět, zastavovat) k přijímači vědeckého časového signálu (DCF77)
 • přijímač vědeckého časového signálu (nejlépe DCF77)
 • podrobná mapa pozorovací oblasti pro přesné určení souřadnic pozorovacího stanoviště nebo spolehlivě fungující přijímač GPS
 • vhodný (i když ne nezbytný) je diktafon k zaznamenání průběhu pozorování
Pokud chcete provádět záznam úkazu kamerou je nutno vybavení rozšířit o další zařízení:
 • videokamera či televizní kamera se zdrojem
 • vkladač časového signálu do nahrávaného obrazu a uzpůsobený přijímač vědeckého časového signálu.
 • videorekordér s kazetou a zdrojem
 • veškeré redukce pro připojení kamery k dalekohledu a propojovací kabely
 • zdroj elektrické energie, ať se již jedná o baterii či zajištění
 • možnosti přístupu k síťové zástrčce elektrického proudu (včetně transformátorů na převod 220/12V)

Pokud máte toto všechno doplněné dávkou odhodlání a jste připraveni na negativní výsledek vašeho snažení - jděte na to!

Ještě před samotnou nocí v níž se pozorování uskuteční, vás čeká řada úkolů. Především je nutno se předem dobře teoreticky připravit. Je nutné rozhodnout se, zda budete pozorovat z hvězdárny či z mobilního stanoviště (s ohledem na dráhu stopy stínu) a jakou metodu použijete (vizuální, videonahrávku, fotografickou, …). Důležitá je příprava vyhledávacích hvězdných map, které budou vhodné pro užitý dalekohled. Velice vhodné je několik nocí před úkazem si cvičně zakrývanou hvězdu vyhledat a seznámit se tak prakticky s potížemi, které vás v časovém stresu před vlastním sledováním mohou zaskočit.

Předem, pokud možno za světla, je nutné zkontrolovat a odzkoušet veškeré zařízení, které budete užívat. Vyjíždíte-li na expedici a je taková možnost, objeďte si předem zkontrolovat i vytipovaná pozorovací stanoviště (domluvit možnost využít soukromé pozemky, zajistit přípoj na el. síť, oznámit pohyb skupiny pozorovatelů místní policii, …)

V den pozorování je vhodné pečlivě sledovat předpovědi počasí a především při expedici zvážit znovu pozorovací místa (např. s ohledem na možnost výskytu mlhy atp.)

Na vlastní pozorování by všichni členové skupiny měli být připraveni s dostatečným předstihem. Především při nahrávání úkazu je nutné mít aparaturu sestavenou včas a před vlastním zahájením sledování ji ještě odzkoušet.

Při vlastním pozorování je vhodné celou činnost na stanovišti průběžně komentovat do diktafonu. Často se takovýto záznam stane velice užitečným vodítkem při odečítání časů ze stopek, určování přesnosti určení časů atp. Po úspěšném pozorování také z radosti a vzrušení nepřerušte plynulé sledování ani nepolevte své soustředění. Může se stát, že planetka bude mít průvodce a dojde ještě k dalším úkazům.

Je nutno nezapomenout zaznamenat do mapy nebo stanovit pomocí přijímače GPS přesné souřadnice pozorovacího stanoviště. Hodnoty je nezbytné zapsat a uvést i údaj v jakém systému souřadnic jsou údaje měřeny (nejlépe WGS84). Co nejdříve po provedeném pozorování zpracujte veškeré své záznamy, poznámky a naměřené časy, aby bylo možné je hned následující ráno odeslat v podobě normalizovaného protokolu na příslušná místa k dalšímu zpracování.

Autor článku: Karel Halíř, Josef Jíra, Rostislav Medlín
Aktualizace: 29. 5. 2007

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti