Západočeská pobočka

SVIŤME SI NA CESTU ... NE NA HVĚZDY 2009

Logo Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s dalšími astronomickými subjekty vyhlašuje fotografickou soutěž se zaměřením na problematiku světelného znečištění. Cílem soutěže je osvěta v problematice světelného znečištění a propagace správného osvětlení, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí. Záštitu nad soutěží převzala Česká astronomická společnost.


Soutěž je určena pro všechny fotografy bez rozdílu. Vedle fotografické soutěže je cílem i získání co nejširšího fotografického podkladového materiálu týkajícího se problematiky světelného znečištění, který bude i po skončení soutěže použit pro propagaci nápravy a průběžného zlepšování situace v oblasti světelného znečištění.

Organizátor: Hlavním organizátorem celé soutěže je Západočeská pobočka České astronomické společnosti, jejíž sídlo je na Hvězdárně v Rokycanech, Voldušská 721/II, 337 01 Rokycany. Na organizování soutěže Západočeská pobočka České astronomické společnosti spolupracuje s Hvězdárnou v Rokycanech, Hvězdárnou a planetáriem Plzeň, Jihočeskou pobočkou České astronomické společnosti a redaktory serveru svetlo.ian.cz.

Cíl soutěže: Osvěta v oblasti problematiky světelného znečištění a propagace správného osvětlení, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí.

Termín trvání soutěže: Zahájení od 1. 1. 2009 a uzávěrka soutěže je 30. 11. 2009 (rozhodující je datum podání zásilky).

Soutěžní kategorie:

 1. Jak rozhodně nesvítit. Do této kategorie patří snímky, které zachycují nevhodné nasvícení domů, komunikací, reklamních ploch a bezúčelné plýtvání energií včetně ukázek nevhodných svítidel.
 2. Správné světlo. Tato kategorie snímků zachycuje správné typy svítidel a osvětlení, které svítí tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnímu životnímu prostředí.
 3. Variace na téma světlo a tma. Tato kategorie je naprosto otevřená a umožňuje autorovi široké pole působnosti. Pouze by neměl zapomenout o čem soutěž je, tedy o správném a nesprávném osvětlení.
 4. Reklama na tmu. Cílem je vytvořit obrazovou a zvukovou prezentaci upozorňující na problematiku světelného znečištění. Prezentace může být využita například jako předfilm před projekcí v planetáriu nebo před přednáškou s astronomickou tématikou pro oslovení širší veřejnosti. Jako příklad takové prezentace a námět pro její tvorbu uvádíme následující odkazy: ukázka 1, ukázka 2.

Pozn.: V prvních dvou kategoriích nesmí být fotomontáže, ve třetí a čtvrté jsou povoleny.


Ceny:

V každé kategorii budou oceněna první tři místa.

Finanční ocenění jsou:

První místo: 2.000 Kč

Druhé místo: 1.000 Kč

Třetí místo: 500 Kč

Zároveň organizátoři soutěže umožní hlasovat široké veřejnosti z výběru zaslaných fotografií a náhledu prezentací/videí přes internet o výherci Ceny diváků.

Kategorie, u které se bude hlasovat přes internet, bude ohodnocena věcnými cenami.


Podmínky soutěže:

 • Soutěže se může zúčastnit soutěžící bez omezení věku a národnosti.
 • Pořízení fotografie není omezeno místem a časem.
 • Fotografii může poslat pouze autor snímku.
 • Se zasláním snímku autor automaticky souhlasí se zveřejněním snímku a pravidly soutěže. Autor snímku zároveň souhlasí, že jeho materiály mohou být použity k propagaci správného osvětlení. Autor snímku také souhlasí s použitím jeho snímku ostatními soutěžícími v kategorii „Reklama na tmu“ a to i v budoucích ročnících soutěže. Snímky mohou být publikovány pouze s uvedením autora snímku. Autor snímku může svoje materiály používat i nadále (jeho autorská práva tedy zůstávají nedotčena).
 • Zaslané fotografické materiály se vrací pouze na vyžádání a to po dohodě s pořadateli buď osobně, nebo je možné, je zaslat poštou. Podmínkou je, že autor k zaslaným snímkům přiloží poštovní známku příslušné hodnoty.
 • Pro kategorii „Reklama na tmu“ jsou k dispozici ke stažení fotografie z minulého ročníku soutěže. Účastníci soutěže mohou tyto fotografie použít ve svých prezentacích/videích za podmínky uvedení autorství. Snímky ke stažení naleznete na adrese http://atlas.astro.cz/~jihocas/
 • Použití zvukového doprovodu v prezentaci/videu musí respektovat autorská práva a musí umožnit veřejnou produkci prezentace/videa.

Počet prací:

Každý autor může zaslat do soutěže neomezený počet soutěžních snímků. Za soutěžní práci se považují jednotlivé snímky nebo seriál, který může mít maximálně 5 snímků. Každá fotografie seriálu musí být zřetelně označena, že je jeho součástí. V kategorii „Reklama na tmu“ není omezen počet snímků ani délka prezentace.

Formát soutěžních snímků:

Klasická papírová fotografie musí mít minimální rozměr delší strany 180 mm, doporučujeme 300 mm. Fotografie lesklé, bez rámečku. Z tohoto omezení jsou vyjmuty historicky cenné snímky.

Snímky v elektronické podobě zaslané e-mailem ve formátu JPEG musí mít min. 1600 bodů na delší straně snímku (odpovídá přibližně fotoaparátu s rozlišením 2 Mpix). Maximální velikost e-mailu pro zasílání elektronických fotografií je 5 MB. Na digitálních nosičích CD a DVD je možné posílat obrázky ve formátu JPEG, TIFF a BMP bez omezení jejich maximální velikosti.

Pro prezentaci/video je doporučen formát DV (video: 25 snímků 720x576 bodů za sekundu; audio: alespoň 12 bit vzorkování 32kHz). Přijímáme i prezentace ve formátech MPEG-2, PPS, ODP a SWF v odpovídající kvalitě. Jiné formáty předem konzultujte s organizátory soutěže.

Ozvučení prezentace není povinné. Maximální velikost prezentace zaslaná e-mailem je také omezena na 5 MB, je však možné zaslat e-mailem pouze odkaz, odkud si organizátoři soutěže mohou prezentaci stáhnout. Velikost prezentace zaslané na CD nebo DVD není omezena.

Zasílání snímků:

Snímky je možné zasílat buď poštou na adresu Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721/II, 337 01 Rokycany (nutno označit zadní stranu obálky slovem FOTOSOUTĚŽ) nebo elektronicky na adresu fotosoutez(zavinac)astro.cz Každá „papírová“ zaslaná fotografie musí být na zadní straně opatřena štítkem s těmito údaji: soutěžní kategorie, název snímku, jméno a příjmení autora, věk, adresa pro korespondenci, e-mail, parametry použitého přístroje a materiálu, datum a čas expozice, místo pořízení snímku. Snímky zasílané elektronickou podobou musí mít připojený textový soubor s těmito údaji a účastník soutěže je může zasílat na CD, DVD ve formátu JPEG, TIFF, BMP. Zasílané snímky e-mailem musí být ve formátu JPEG. Prezentace nebo film musí na začátku nebo na závěr obsahovat seznam autorů použitých obrázků a autorů použitého zvukového doprovodu. Omezení velikosti jednoho e-mailu je 5 MB.

Vyhodnocení soutěže:

Proběhne po skončení uzávěrky soutěže 30. 11. 2009. Vyhodnocení soutěže provede odborná porota složená ze zástupců pořádajících organizací. Porota v prvních dvou kategoriích spolupracuje s odborníkem v oboru osvětlování. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách všech organizátorů soutěže. Oficiální vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších prací se uskuteční nejpozději do 15. prosince 2009.

Za Západočeskou pobočku ČAS předseda Josef Jíra


Podrobnosti pro soutěžící:

Registrovaný účastník Fotografické soutěže k problematice světelného znečištění prohlašuje, že fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu.

Veškeré zaslané fotografie a prezentace/videa se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je bez dalšího souhlasu účastníka soutěže, avšak s uvedením jeho autorství.

Způsob vyhodnocení:

Pětičlenná komise složená ze zástupců pořádajících organizací a nezávislého fotografa vybere po skončení soutěže 3 nejlepší fotografie v každé kategorii, jejichž autoři pak obdrží ceny. V kategorii „Reklama na tmu“ bude hodnocena vtipnost podání tématu a subjektivně zhodnocena účinnost „reklamy“. Do 3 měsíců od skončení soutěže bude na stránkách soutěže uveden seznam výherců a ti budou rovněž vyrozuměni e-mailem, příp. jiným způsobem. Každý účastník má právo získat pouze jednu cenu (za svou nejlépe hodnocenou fotografii/prezentaci/video).

Obecné podmínky:

Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem, případně jinou formou. Ceny budou výhercům doručeny poštou do 4 týdnů od vyhodnocení soutěže. Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Výherní listina bude k dispozici na internetových stránkách soutěže a u organizátora soutěže.

Zasláním soutěžní práce/prací vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím zaslaných a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Západočeská pobočka České astronomické společnosti. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 22. 6. 2009

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti