Západočeská pobočka

SVIŤME SI NA CESTU … NE NA HVĚZDY 2006

Západočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou v Rokycanech a Hvězdárnou a planetáriem Plzeň vyhlašuje fotografickou soutěž se zaměřením na problematiku světelného znečištění. Cílem soutěže je osvěta v problematice světelného znečištění a propagace správného osvětlení, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí. Záštitu nad soutěží převzala Česká astronomická společnost.


Soutěž je určena pro všechny fotografy bez rozdílu. Vedle fotografické soutěže je cílem i získání co nejširšího fotografického podkladového materiálu týkajícího se problematiky světelného znečištění, který bude i po skončení soutěže použit pro propagaci nápravy a průběžného zlepšování situace v oblasti světelného znečištění.

Organizátor: Hlavním organizátorem celé soutěže je Západočeská pobočka České astronomické společnosti, jejíž sídlo je na Hvězdárně v Rokycanech, Voldušská 721/II, 337 01 Rokycany. Na organizování soutěže ZpČAS spolupracuje s Hvězdárnou v Rokycanech, Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a Českou astronomickou společností.

Cíl soutěže: Osvěta v oblasti problematiky světelného znečištění a propagace správného osvětlení, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí.

Termín trvání soutěže: Uzávěrka soutěže je 30.4.2006 (rozhodující je datum podání zásilky).

Soutěžní kategorie:

  1. Jak rozhodně nesvítit. Do této kategorie patří snímky, které zachycují nevhodné nasvícení domů, komunikací, reklamních ploch a bezúčelné plýtvání energií včetně ukázek nevhodných svítidel.
  2. Správné světlo. Tato kategorie snímků zachycuje správné typy svítidel a osvětlení, které svítí tam kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnímu životnímu prostředí.
  3. Variace na téma světlo a tma. Tato kategorie je naprosto otevřená a umožňuje autorovi široké pole působnosti. Pouze by neměl zapomenout o čem soutěž je, tedy o správném a nesprávném osvětlení.

Pozn. V prvních dvou kategoriích nesmí být fotomontáže, ve třetí jsou povoleny.


Ceny:

V každé kategorii budou oceněna první tři místa. Zároveň organizátoři soutěže umožní široké veřejnosti hlasovat z výběru zaslaných fotografií přes internet o výherci Ceny diváků. Finanční ocenění jsou:

První místo: 2.000,- Kč

Druhé místo: 1.000,- Kč

Třetí místo: 500,- Kč

Kategorie, u které se bude hlasovat přes internet bude ohodnocena věcnými cenami.


Podmínky soutěže:

  • Soutěže se může zúčastnit soutěžící bez omezení věku a národnosti.
  • Pořízení fotografie není omezeno místem a časem.
  • Fotografii může poslat pouze autor snímku.
  • Se zasláním snímku autor automaticky souhlasí se zveřejněním snímku a pravidly soutěže. Autor snímku zároveň souhlasí, že jeho materiály mohou být použity k propagaci správného osvětlení. Snímky mohou být publikovány pouze s uvedením autora snímku. Autor snímku může svoje materiály používat i nadále (jeho autorská práva tedy zůstávají nedotčena).
  • Zaslané fotografické materiály se vrací pouze na vyžádání a to po dohodě s pořadateli buď osobně, nebo je možné je zaslat poštou. Podmínkou je, že autor k zaslaným snímkům přiloží poštovní známku příslušné hodnoty.

Počet prací:

Každý autor může zaslat do soutěže neomezený počet soutěžních snímků. Za soutěžní práci se považují jednotlivé snímky nebo seriál, který může mít maximálně 5 snímků. Každá fotografie seriálu musí být zřetelně označena, že je jeho součástí.

Formát soutěžních snímků:

Klasická papírová fotografie musí mít minimální rozměr delší strany 180 mm, doporučujeme 300 mm. Fotografie lesklé, bez rámečku. Z tohoto omezení jsou vyjmuty historicky cenné snímky.

Snímky v elektronické podobě zaslané e-mailem ve formátu JPEG musí mít min. 1600 bodů na delší straně snímku (odpovídá přibližně fotoaparátu s rozlišením 2 Mpix). Maximální velikost e-mailu pro zasílání elektronických fotografií je 5 Mb. Na digitálních nosičích CD a DVD je možné posílat obrázky ve formátu JPEG, TIFF a BMP bez omezení jejich maximální velikosti.

Zasílání snímků:

Snímky je možné zasílat buď poštou na adresu Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721/II, 337 01 Rokycany (nutno označit zadní stranu obálky slovem FOTOSOUTĚŽ) nebo elektronicky na adresu fotosoutez(zavinac)astro.cz. Každá „papírová“ zaslaná fotografie musí být na zadní straně opatřena štítkem s těmito údaji: soutěžní kategorie, název snímku, jméno a příjmení autora, věk, adresa pro korespondenci, e-mail, parametry použitého přístroje a materiálu, datum a čas expozice, místo pořízení snímku. Snímky zasílané elektronickou podobou musí mít připojený textový soubor s těmito údaji a je možné je zasílat na CD, DVD ve formátu JPEG, TIFF, BMP. Zasílané snímky e-mailem musí být ve formátu JPEG. Omezení velikosti jednoho e-mailu je 5 Mb.

Vyhodnocení soutěže:

Proběhne po skončení uzávěrky soutěže 30.4.2006. Vyhodnocení soutěže provede odborná porota složená ze zástupců pořádajících organizací. Porota v prvních dvou kategoriích spolupracuje s odborníkem v oboru osvětlování. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách všech organizátorů soutěže. Oficiální vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších prací se uskuteční nejpozději do 30. července 2006 v rámci vernisáže putovní výstavy. Autoři zaslaných snímků do soutěže budou o termínu předem informováni.

Za pořádající instituce: Za Západočeskou pobočku ČAS předseda Josef Jíra a Rostislav Medlín, za Hvězdárnu v Rokycanech ředitel Karel Halíř, za Hvězdárnu a Planetárium v Plzni ředitel Lumír Honzík.


Podrobnosti pro soutěžící:

Registrovaný účastník Fotografické soutěže k problematice světelného znečištění prohlašuje, že fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu.

Veškeré zaslané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je bez dalšího souhlasu účastníka, avšak s uvedením jeho autorství.

Způsob vyhodnocení:

Pětičlenná komise složená ze zástupců Západočeské pobočky České astronomické společnosti, Hvězdárny a planetária Plzeň, Hvězdárny Rokycany a nezávislého fotografa vybere po skončení soutěže 3 nejlepší fotografie v každé kategorii, jejichž autoři pak obdrží ceny. Do 3 měsíců od skončení soutěže bude na stránkách soutěže uveden seznam výherců a ti budou rovněž vyrozuměni e-mailem, příp. jiným způsobem. Každý účastník má právo získat pouze jednu cenu (za svou nejlépe hodnocenou fotografii).

Obecné podmínky:

Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem, případně jinou formou. Ceny budou výhercům doručeny poštou do 4 týdnů od vyhodnocení soutěže. Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Výherní listina bude k dispozici na internetových stránkách soutěže a u organizátora soutěže.

Účastí v soutěži a zasláním odpovědi vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v elektronickém dotazníku (který vyplní na stránce soutěže) a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Západočeská pobočka České astronomické společnosti. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 28. 11. 2008

© 2006-2024 Západočeská pobočka České astronomické společnosti