Západočeská pobočka

1. Přehled rozdělení proměnných hvězd

Proměnné hvězdy mění pravidelně nebo nepravidelně svou jasnost z fyzikálních příčin, tj. změna povrchové teploty a průměru. Nejčetnější jsou mezi nimi pulzující proměnné hvězdy, jichž je několik druhů.  Snad nejproslulejší z nich jsou cefeidy, nazvané podle hvězdy Delta Cephei, typické představitelky této skupiny. Cefeidy bývají nazývány majáky vesmíru. Perioda změn jejich jasností  závisí na absolutní hvězdné velikosti M. Vizitkou každé proměnné hvězdy je její světelná křivka, tj. grafické znázornění průběhu světelných změn s časem. Mimořádně velké změny jasnosti jsou způsobovány explozivními procesy v závěrečných stádiích vývoje hvězd. Podle povahy vzplanutí rozeznáváme novy a  supernovy. V současné době je standardními metodami objevováno několik set proměnných hvězd ročně. Zpravidla se jedná o hvězdy slabé nebo o jasné hvězdy s malou změnou jasnosti. Již dnes se ale uvažuje o družicových experimentech, při nichž by měla být hvězdná velikost určována s přesností na milióntiny magnitudy. Pak by se zřejmě každá tímto zařízením sledovaná hvězda jevila hvězdou proměnnou...

1.1 Typologický strom proměnných hvězd

Strom

1.2 Typy proměnných hvězd z hlediska pozorovatele

Důležitou charakteristikou proměnné hvězdy je její světelná křivka, která vyjadřuje závislost jasnosti hvězdy na čase, jasnost se přitom nejčastěji vyjadřuje pomocí hvězdné velikosti. Důležitými parametry světelné křivky jsou celková amplituda, tj. rozdíl mezi maximem a minimem, dále rychlost změn jasnosti a periodicita. Pokud se průběh světelných změn po určité době přesně nebo alespoň přibližně opakuje, je hvězda periodická. Charakter světelné křivky rozhoduje o tom, jak je třeba pozorovat. Rozlišujeme pět skupin proměnných hvězd podle pozorovacích přístupů k nim:

Krátkoperiodické proměnné hvězdy - periodické proměnné s periodou nepřesahující několik dní. U těchto hvězd lze pozorováním během jedné noci pokrýt významnou část periody a zaznamenat významné změny jasnosti během několika hodin.

Dlouhoperiodické proměnné hvězdy - periodické proměnné s periodami od desítek dní až po několik let. Změny jasnosti jsou pomalé, a proto nemá smysl provádět odhady jasnosti častěji než jedenkrát za noc. Typickými představiteli jsou miridy. 

Nepravidelně proměnné hvězdy s častou změnou jasnosti - světelné změny nejsou periodické, to znamená, že nelze spolehlivě předpovědět chování hvězdy. Jasnost se mění stále nebo poměrně často a má proto smysl věnovat těmto hvězdám stálou pozornost. 

Nepravidelně proměnné hvězdy se vzácnou změnou jasnosti - jasnost je po většinu doby konstatní, jen výjimečně, v nepravidelných intervalech, dochází ke změnám. Pozorovací přístup je dvojí. Buď se hvězda sleduje stále a  čeká se na změnu jasnosti nebo se pozoruje až na cizí upozornění, že se začalo něco dít. Frekvence pozorování závisí na konkrétní hvězdě. 

Hvězdy s jednorázovou změnou jasnosti - ke změnám jasnosti dojde jen jednou za život pozorovatele. Patří sem supernovy, u nichž výbuch nastane opravdu jen jednou v jejich historii, i klasické novy, u nichž se předpokládá, že mezi výbuchy jednotlivých hvězd uplynou desítky tisíc let. Pokud k výbuchu dojde, provádějí se odhady jedenkrát, v blízkosti maxima i vícekrát za noc.

Autor článku: Machoň, Štemberová, Rottenborn
Aktualizace: 13. 10. 2006

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti