Západočeská pobočka

Odhalení pamětní desky Otto Seydla

V pátek 22. 9. 2017 byla v budově 1. stupně ZŠ Josefa Hlávky v Rebcově ulici v Přešticích odhalena pamětní deska astronomovi, historikovi, meteorologovi a popularizátorovi vědy Otto Seydlovi, který se mimo jiné zasloužil o unikátní klementinskou řadu meteorologických pozorování. Tuto budovu, která slouží jako škola již od roku 1887, navštěvoval Otto Seydl, který zde chodil do měšťanské školy. Po odhalení pamětní desky Josefu Bohuslavu Rebcovi je připomenutí Otto Seydla již druhým takovýmto aktem ke 130. výročí založení školy. Odhalení desky ve školní budově předcházel recitál Jana Matěje Raka, pravnuka Otto Seydla, v sále Kulturního a komunitního centra v Přešticích. Odhalení desky ve školní budově, do které Otto Seydl chodil, se zúčastnil i známý popularizátor astronomie a čestný předseda České astronomické společnosti Jiří Grygar. Současně zde přednesl krátkou řeč i ředitel Základní školy Josefa Hlávky Přeštice Petr Fornouz, kterého doplnil svým historickým výkladem docent Martin Šolc z Astronomického ústavu UK. Programu se účastnili i příbuzní Oty Seydla a to Dagmar Raková a Michal Seydl. Západočeská pobočka ČAS tímto aktem pokračuje v sérii akcí, které mají připomenout stoleté výročí od jejího založení.


Fotografie Radka Žáková


Otto Seydl se narodil se 5. května 1884 v Merklíně u Přeštic v rodině panského stavitele Emanuela Seydla. Základní a měšťanskou školu navštěvoval v Přešticích, reálnou školu pak v Plzni. Odmaturoval v roce 1903. V letech 1903-04 studoval na české vysoké škole technické, v letech 1904-1907 na filozofické fakultě české univerzity. Studia ukončil státní zkouškou učitelské způsobilosti pro střední školy z fyziky a matematiky v roce 1908 a v roce 1913 si rozšířil aprobaci o kupeckou aritmetiku pro vyšší školy obchodní.

V letech 1909-1920 vyučoval na české obchodní škole v Českých Budějovicích. Během první světové války byl v roce 1915 mobilizován, ale jako učitel nakonec nenarukoval a vrátil se do Českých Budějovic.

Smetana
Dr. Otto Seydl

Na začátku roku 1921 byl přidělen na Státní hvězdárnu na žádost jejího tehdejšího správce Františka Nušla. Na Státní hvězdárně se staral o časovou službu a pravidelná meteorologická a magnetická pozorování. Začal postupně vést knihovnu, výměnu vědeckých publikací a téměř celou administrativu. Zastupoval tak v Praze Nušla, který většinu pracovního týdne trávil na observatoři v Ondřejově. Od roku 1936 měl na starosti i finanční správu ondřejovské hvězdárny.

Za první republiky proběhla změna zákonů, po které mohl Seydl být jako absolvent reálky připuštěn k rigoroznímu řízení. Seydl se na dva semestry zapsal ke studiu astronomie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1924 byl promován doktorem přírodních věd na základě disertační práce Rozdělení stálic velikosti 6,5 a jasnějších katalogu Harvard Revised Photometry v soustavě souřadnic galaktických pod vedením prof. Václava Lásky. Stelární statistice se věnoval i nadále. Byl propagátorem galaktických souřadnicí, v nichž vydal dva atlasy.

V roce 1930 uspořádal archív Státní hvězdárny v Klementinu sahající až do roku 1775 a začal se zabývat historií české astronomie. Zaměřil se zejména na první století existence Státní hvězdárny (zal. 1751). Jeho bibliografie čítá na dvacet prací jen o historii Státní hvězdárny a svědčí o Seydlově rozsáhlém a precizním studium primárních pramenů.

Po odchodu Fr. Nušla do penze v roce 1938 byl Seydl jmenován správcem Státní hvězdárny. Během nacistické okupace byl jako osoba „politicky nepřijatelná“ této funkce zbaven, zůstal ale pracovníkem ústavu. Po válce se do této funkce vrátil a v roce 1947 byl jmenován ředitelem. V roce 1948 však byl po „dosažení věkové hranice“ direktivně poslán do výslužby a odstaven z veřejného života, ačkoliv současně obdržel osvědčení o státní a národní spolehlivosti. K jeho šedesátinám v roce 1944 otiskla Říše hvězd článek, o jeho následujícím životním jubileu v témže časopise není ani zmínka, otištěn je až nekrolog v roce 1959.

Otto Seydl však pokračoval ve vědecké práci; docházel nadále do knihovny a archívu Státní hvězdárny, vydal několik historicky zaměřených prací a v letech 1955-58 byl zaměstnán v Hydrometeorologickém ústavu v Praze.

Za svou odbornou činnost byl v roce 1937 zvolen mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Byl rovněž členem Mezinárodní astronomické unie a dopisujícím členem Académie Internationale d’Histoire des Sciences. Celý život se věnoval popularizaci astronomie, v letech 1926-1934 byl redaktorem Říše hvězd. Kromě astronomie se celý život věnoval i hudbě – hrál ve smyčcovém kvartetu.

Zemřel 15. února 1959.


Autorem článku Otto Seydl je Petra Hyklová

Zdroje a doporučené odkazy:

[1] Akademický bulletin
[2] Astronom dr. Otto Seydl
[3] Česká meteorologická společnost
[4] Emanuel Seydl

Autor článku: Josef Jíra
Aktualizace: 22. 10. 2017

© 2006-2022 Západočeská pobočka České astronomické společnosti